PMI-ATP

Általános IKT tanácsadás

A projektmenedzsment és információbiztonsági tanácsadás mel­lett több mint 15 éves iparági hátterünk­ből adódóan az alábbi tanácsadási szol­gáltatásokat is nyújtjuk.

IKT szolgáltatásnyújtás (Service Delivery), üzemeltetés szervezetfejlesztés és interim menedzsment

Nagyvállalatoknak és nagyvállalatokat kiszolgáló KKV­-knek biztosítunk szolgál­tatásnyújtás és üzemeltetés szervezetfej­lesztést. IKT szolgáltatásnyújtáson IT és távközlé­si szoftver és hardware berendezések tervezését, szállítását, telepítését, integ­rációját, üzemeltetését értjük. Szervezetfejlesztési tanácsadásunk kere­tében megvizsgáljuk a szervezet jelen­legi működését és javaslatot teszünk a folyamatok, erőforrás menedzsment, szolgáltatási és üzemeltetési kulcsmu­tatók optimalizálására, ügyfelünk igénye alapján be is vezetjük a javaslatokat. Interim menedzsment szolgáltatásunk professzionális, több éves tapasztalattal rendelkező IKT szolgáltatásnyújtás vagy üzemeltetési menedzser biztosítását jelenti, amely szükséges lehet munkaerő kiesés esetén (gap menedzsment), szer­vezeti változások esetén, vagy megfele­lő szakértő bevonása céljából. Az inte­rim menedzser kollegát támogatjuk és felügyeljük munkája végzése során.

Informatikai stratégia kialakítása

A stratégiai tervezés kulcsfontosságú, mert így tudjuk az erőforrásokat fókusz­ba állítani, illetve rendet teremteni a szer­vezet működésében. Szolgáltatásunk támogatja ügyfeleinket a jelenlegi infor­matikai helyzetének meghatározásában, hiányosságok felderítésében és a straté­gia kialakításában.

Informatikai folyamatok kialakítása és optimalizálása

Az informatika minőségével kapcso­latos kérdések megválaszolásában is segítséget nyújt az ITIL alapú szolgál­tatásmenedzsment, üzleti céljaik meg­valósításának érdekében ugyanis a tár­saságok gazdaságosan üzemeltethető, hatékony, és objektív módon mérhető informatikai szolgáltatásokat igényelnek. ITIL alapú szolgáltatásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadásunk segíti ügyfe­leinket az alkalmazandó legjobb gyakor­lat szerinti működés megtervezésében, végrehajtásában, valamint a fejlesztési lehetőségek azonosításában.

Rendszertámogatás és üzemeltetés

Általunk vagy más beszállító által telepített IKT megoldásokra vállalunk rendszertámogatást, hibajavító konzul­tációt illetve üzemeltetést. Üzemeltetés kapcsán ügyfeleink méretéhez és igénye­ihez alkalmazkodó csomagokat alakítot­tunk ki.

Távközlési hálózati audit

Ez a tevékenység a mobil és vezetékes hálózatok vizsgálatát és optimalizásával kapcsolatos javaslattételét fedi le. Tipi­kus feladat egy hálózatot megvizsgál­ni költséghatékonyság tekintetében, megfelelő topológia módosítással költségcsökkentést elérni. Másik szem­pont a hálózatok technológiájának vizs­gálata korszerűség szempontból és mo­dernizálási javaslat tétele.

Távközlési hálózat tervezés és optimali­zálás

Vállaljuk különböző technológiájú mobilhálózatok (2G, 3G, LTE) rádiós tervezését, illetve optimalizálását. Adott területre vonatkozó, előre definiált kulcsmutatók kielégítését megcélzó szolgáltatást nyújtunk vagy beilleszkedve ügyfeleink hálózatába interim jelleggel erőfor­rást biztosítunk. Optimalizálás kapcsán fontosnak tartjuk kiemelni, hogy „end­ to­ end” vagyis rádiós és core hálózatot magába foglaló optimalizálást is végzünk.